Saps qui soc? Un joc per a repassar els diferents tipus d’animals invertebrats./ ¿Sabes quién soy? Un juego para repasar los diferentes tipos de animales invertebrados.

Descripció general / Descripción general

Aquest recurs va dirigit als alumnes de 1r ESO de l’assignatura de Biologia i Geologia. És tracta d’un joc tipus el qui és qui?, on a partir d’una sèrie de pistes, els alumnes, treballant de manera col·laborativa per equips, han d’endevinar de quin tipus d’animal invertebrat es tracta. Una bona manera de repassar les caracteristiques de cada grup d’invertebrats!!

Este recurso va dirigido a los alumnos de 1º ESO de la asignatura de Biología y Geología. Se trata de un juego tipo el quién es quién?, donde a partir de una serie de pistas, los alumnos, trabajando de manera colaborativa por equipos, tienen que adivinar de qué tipo de animal invertebrado se trata. Una buena manera de repasar las características de cada grupo de invertebrados!!

Objectius / Objetivos

  • Conèixer les caracteristiques dels animals invertebrats. / Conocer las características de los animales invertebrados.
  • Aprendre els diferents tipus d’animals invertebrats existents. / Aprender los diferentes tipos de animales invertebrados existentes.
  • Conèixer diferents espècies d’animals invertebrats. / Conocer diferentes especies de animales invertebrados.
  • Treballar de manera col·laborativa amb els companys, respectant l’opinió i el torn de paraula de la resta del grup i de la classe. / Trabajar de manera colaborativa con los compañeros, respetando la opinión y el turno de palabra del resto del grupo y de la clase.
  • Practicar el vacabulari propi de l’assignatura de Biologia i Geologia. / Practicar el vocabulario propio de la asignatura de Biología y Geología.

Procediment / Procedimiento

Els alumnes es disposen per grups de 4-5 alumnes, segons el nombre d’alumnes en la classe. La professora o professor projecta la presentació de diapositives. En cada diapositiva llegeix en veu alta les pistes que apareixen, i deixa 30 segons o 1 minut per a què els alumnes pensen, discuteixen i escriguen la resposta. En el meu cas, cada grup disposava d’una “pissarreta” elaborada a partir d’un full plastificat, on ells escivien la resposta amb un retolador de pissarra blanca. Si això no és possible, sempre ho poden escriure en un full normal.

Los alumnos se disponen por grupos de 4 o 5 alumnos según el total de alumnos de la clase. La profesora o profesor proyecta la presentación de diapositivas. En cada diapositiva lee en voz alta las pistas que aparecen, que podéis ver en la siguiente imagen, y deja de 30 segundos a 1 minuto para que los alumnos piensen, discutan y escriban la respuesta. En mi caso, cada grupo disponía de una pizarrita elaborada a partir de una hoja en blanco plastificada, donde ellos escribían la respuesta con un rotulador de pizarra blanca. Así en cada turno, borraban y volvían a escribir . Si eso no es posible, siempre lo pueden escribir en una hoja normal.

Quan la professora o professor indica que el temps s’ha acabat, el representant de cada grup, alça el full o pissarreta cap amunt de manera que tots els de la classe puguen veure-ho. Es llegeixen les respostes de cada grup. Finalment, la professora passa a la diapositiva següent on apareixerà la resposta correcta.

Cuando la profesora o profesor indica que el tiempo se ha terminado, el representante de cada grupo, levanta la hoja o la pizarra hacia arriba de manera que todos los de la clase puedan ver la respuesta. Se leen todas las respuestas. Finalmente, la profesora pasa a la siguiente diapositiva, donde aparecerá la respuesta correcta, tal y como podéis ver en la imagen siguiente.

En la pissarra de classe es dibuixa una taula on aniran anotant-se els punts que guanya cada equip. Per cada resposta encertada un punt.

Quan s’acaben les diapositives, es recompten els punts, i l’equip que en té més, guanya.

En la presentació apareixen dos tipus de diapositives: unes on les pistes es troben dins d’un requadre verd i unes altres dins d’un requadre taronja. Les verdes fan referència a grups d’invertebrats, és a dir a: porífers, cnidaris, platihelmints, nematodes, anèl·lids, mol·luscs, artròpodes i equinoderms; mentre que les taronja pertanyen a subgrups com ara miriapodes, insectes, gasteròpodes…

En la pizarra de la clase se dibuja una tabla donde se anotaran los puntos que gana cada equipo. Por cada respuesta acertada un punto.

Cuando se acaban las diapositivas, se cuentan los puntos, y el equipo que tienen más, gana.

En la presentación aparecen dos tipos de diapositivas: unas donde las pistas se encuentran dentro de un cuadro verde y otras dentro de un cuadro naranja. Las verdes hacen referencia a grupos de invertebrados, es decir, a poríferos, cnidarios, platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos; mientras que las naranja hacen referencia a subgrupos como por ejemplo miriapodos, insectos, gasterópodos…

Temporització / Temporalización

Aquesta activitat necessita 20-30 minuts per a ser portada a terme.

Esta actividad necesita unos 20- 30 minutos para poder realizar-la.

Avaluació / Evaluación

Al ser una activitat de repàs no s’avalua. Simplement la professora o professor observa el comportament dels alumnes i el marcador final.

Al ser una actividad de repaso no se evalúa. Simplemente la profesora o profesor observa el comportamiento de los alumnos y el marcador final.

Contacte / Contacto

Isabel Ballester Puigcerver

isabelbioigeo@gmail.com

Annexes / Anexos

Aquesta activitat ha sigut portada a terme en l’aula i el resultat va ser molt satisfactòri. A tots els alumnes els va agradar i van disfrutar mentre repassavem els animals inverterbats.

Esta actividad ha sido llevada a cabo en el aula y el resultado fue muy satisfactorio. A todos los alumnos les gustó y disfrutaron mientras repasaban los animales invertebrados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *